มาตรการเติมทุน ลูกค้ากองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
19 พ.ค. 2563

      คลิก

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

 

เรื่องหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐเพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอี ที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง หรือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

ดาวน์โหลด

 

เรื่องหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐเพื่อช่วยเหลือ เอสเอ็มอี ที่เป็นลูกหนี้ของสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐโครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับ เอสเอ็มอี-คนตัวเล็ก ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง หรือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

ดาวน์โหลด