สินเชื่อ “SMEs One”
26 พ.ย. 2563

สินเชื่อ “SMEs One”  สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วไป เอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ลงทุน ขยายกิจกรรม ปรับปรุง ซ่อมแซม ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ 

- คิดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี 

- กำหนดวงเงินยื่นกู้ สำหรับบุคคลธรรมดา วงเงินกู้ไม่เกิน 5 แสนบาท นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท 

- กำหนดหลักประกัน กรณีบุคคลธรรมดา ต้องมีบุคคลที่น่าเชื่อถือค้ำประกันตามเกณฑ์ สสว.  กรณีนิติบุคคลให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามค้ำประกัน 

คุณสมบัติ

- ต้องเป็นสมาชิก สสว.   

- เป็นเอสเอ็มอีรายย่อย (MICRO)  หรือวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) ตามนิยามของ สสว.   

- ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม และโครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

-ผู้ขออนุมัติสินเชื่อต้องไม่เป็นหนี้ NPLs ไม่ถูกดำเนินคดี  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

คลิกดาวน์โหลดเอกสารเพื่อยื่นขอกู้ "สินเชื่อ SMEs One" ผ่าน 5 หน่วยงานพันธมิตร 

1.คลิกดาวน์โหลด
"
ใบตรวจสอบเอกสารการยื่นกู้ SMEs One"
2.คลิกดาวน์โหลด
"
แบบฟอร์มคำขอสินเชื่อ SMEs One"

 

ยื่นคำกู้ผ่าน 5 หน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย

1.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2.สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

3.สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  

4.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

5.สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

 

คลิกเพื่อสมัครสมาชิก สสว. (https://members.sme.go.th/newportal/)

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ต้องการยื่นขอสินเชื่อ SMEs One สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ยังหน่วยงานที่เป็นสมาชิกอยู่ หรือติดต่อไปยังหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจาก 5 หน่วยงานพันธมิตร