สินเชื่อเถ้าแก่ 4.0

สินเชื่อเถ้าแก่ 4.0
โครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดย่อม
 
วัตถุประสงค์การกู้

๐ เพื่อลงทุน ขยาย ปรับปรุง พัฒนากิจการ ให้มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
๐ เพื่อลงทุนการเริ่มต้นธุรกิจ สร้างธุรกิจใหม่
๐ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยกำหนดเงื่อนไขให้เบิกจ่ายได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินหมุนเวียน หลังจากทำนิติกรรมสัญญาโดยพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม

วงเงินโครงการ

8,000 ล้านบาท

วงเงินสินเชื่อ

 วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.0 ล้านบาท ต่อราย

กรณีผู้กู้เคยปรับโครงสร้างหนี้ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท หากมีผลการชำระหนี้เป็นปกติไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน ให้สามารถขอวงเงินเพิ่มได้ตามความเหมาะสมและความสามารถชำระหนี้

ระยะเวลากู้ยืม

สูงสุดไม่เกิน 7 ปี
ปลอดชำระคืนต้น สูงสุดไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ย

1% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

หลักประกัน

๐ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือ ผู้ได้รับประโยชน์จากสินเชื่อ ค้ำประกันเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
๐ กรณีที่นำเงินไปลงทุนในอาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนะ ให้มีการจัดทำประกันภัยแก่หลักประกันตามแนวทางของหน่วยร่วมดำเนินการที่เป็นสถาบันการเงิน

คุณสมบัติผู้กู้

 1. เป็นเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพขนาดเล็ก ซึ่งเป็นกิจการประเภท การผลิตสินค้า การให้บริการ การค้าปลีก หรือการค้าส่ง โดยมีจำนวนการจ้างงานไม่เกินห้าสิบคน หรือมีมูลค่าทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ไม่เกินห้าสิบล้านบาท
  2. เป็นเอสเอ็มอีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
            1) เอสเอ็มอีที่ต้องการลงทุนใหม่ ขยายกิจการ ปรับปรุง ปรับหรือเปลี่ยนธุรกิจ/อาชีพ หรือแนวทางการดำเนินธุรกิจ หรือเริ่มต้นธุรกิจ
            2) เอสเอ็มอีที่มีปัญหาทางการเงิน แต่กิจการยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หรือเอสเอ็มอี ที่เข้าถึงแหล่งทุนยาก เช่น ขาดเอกสารในการทำบัญชีรับ-จ่าย หรือขาดสภาพคล่อง แต่ทั้งนี้ ธุรกิจดังกล่าวต้องไม่ใช่ธุรกิจจัดสรรที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อขาย หรือธุรกิจผิดกฏหมาย หรือธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม
  3. มีบัญชีรับ-จ่าย หรือมีระบบบัญชี หรือแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าสู่ระบบัญชีรับ-จ่าย หรือเข้าสู่ระบบบัญชีเดียว
  4. ณ วันที่ยื่นขอเข้าโครงการต้องไม่เป็น NPL หรือ ถูกดำเนินคดี
  5. มีประวัติการชำระหนี้ ดังนี้
            1) กรณีลูกหนี้ปกติ (ไม่เคยปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ หรือปรับโครงสร้างหนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) ให้มีประวัติการชำระหนี้ไม่สม่ำเสมอ งวดใดงวดหนึ่งได้ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา แต่รวมแล้วไม่เกิน 3 ครั้ง ก่อนวันยื่นโครงการ
            2) กรณีลูกหนี้ที่เคยปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ หรือ เคยปรับโครงสร้างหนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ต้องชำระหนี้ปกติหลังจากปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ หรือ ปรับโครงสร้างหนี้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 งวดติดต่อกัน ทั้งนี้ หากมีประวัติการชำระหนี้มาแล้วเกิน 4 งวด สามารถไม่ชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่งได้ แต่รวมแล้วไม่เกิน 2 ครั้ง ก่อนวันยื่นขอเข้าโครงการ
  6. กรณีที่เอสเอ็มอีได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นนิติบุคคล มาแล้วไม่เกิน 12 เดือน
            1) ให้พิจารณาประวัติการชำระเงินหนี้ ประวัติการเป็น NPL หรือ ถูกดำเนินคดี รวมทั้งความสามารถในการชำระหนี้ในนามของบุคคลธรรมดา และ/หรือ กลุ่มบุคคลของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่เคยดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน
            2) ให้บุคคลธรรมดา และ/หรือ กลุ่มบุคคล สามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ได้ ในระหว่างที่ยื่นขอจดทะเบียนนิติบุคคล แต่ต้องจดทะเบียนและเสร็จก่อนอนุมัติสินเชื่อ
  7. ต้องไม่อยู่ระหว่างการได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากทุนหมุนเวียนที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วดังนี้
            1) กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม วงเงิน 1,000 ล้านบาท
            2) กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการดำเนินการตามมาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงิน 2,000 ล้านบาท
            3) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 1357