สินเชื่อเพื่อการนำเข้า

สินเชื่อเพื่อการนำเข้า

เอสเอ็มอีแบงก์ สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่ทำธุรกิจนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องจักรวัตถุดิบ หรือสินค้าสำเร็จรูปและอื่นๆ มีสภาพคล่องในธุรกิจ

จุดเด่น    

หลากหลายสินเชื่อและบริการด้านธุรกิจนำเข้า

 • สินเชื่อ
  • บริการเปิด Letter of Credit  (L/C)
  • บริการทรัสต์รีซีฟ (Trust Receipt ; T/R)
  • การออกหนังสือค้ำประกันการรับสินค้าทางเรือและการสลักหลังใบสั่งปล่อยสินค้าทางสายการบิน (Shipping Guarantee; S/G และ Delivery Order: D/O)
 • บริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารเรียกเก็บขาเข้า (Import Bill for Collection)
 • บริการโอนเงินต่างประเทศขาเข้า (Inward Remittance) และบริการโอนเงินต่างประเทศขาออก (Outward Remittance)
 • บริการให้คำปรึกษาแนะนำการนำเข้า สอบถามได้ที่ 0-2265-4496-7

เงื่อนไข

 • ตามประกาศของธนาคาร