สินเชื่อเพื่อยกระดับ เศรษฐกิจชุมชน

สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

 
วัตถุประสงค์การกู้

๐เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ

 

วงเงินสินเชื่อ

 วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย

ระยะเวลากู้ยืม

ผ่อนชำระไม่เกิน 7 ปี   

อัตราดอกเบี้ย

เฉลี่ย 0.656% ต่อเดือน หรือ

 • บุคคลธรรมดา
  MLR-1.875 %ต่อปี (3 ปี แรก)
 • นิติบุคคล
  MLR-3.875 %ต่อปี (3 ปี แรก)

หลักประกัน

๐ หลักประกันตาม เกณฑ์ธนาคาร
๐ บสย.

คุณสมบัติผู้กู้

 1. - นิติบุคคล
  - บุคคลธรรมดา
 2. เป็นเอสเอ็มอี
  • บริการธุรกิจเกษตรแปรรูป
  • ท่องเที่ยว
  • ผู้ประกอบการใหม่
  • มีนวัตกรรม
  • ธุรกิจผลิต
  • บริการอื่นๆ
  • ประกอบอาชีพอิสระ ค้าส่ง ค้าปลีก

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 1357