สินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2)

 

สินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2)

 

วงเงินสินเชื่อโครงการ 3,000 ล้านบาท 

 

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นเงินลงทุนปรับปรุงต่อเติมเปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้น ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการหรือควบคู่กับเงินหมุนเวียน และต้องเป็นทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

1) เครื่องจักร รวมถึง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ของเครื่องจักร 

2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3) อาคารถาวร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของเครื่องจักรเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงที่ดินและอาคารถาวรที่ใช้ เพื่อการอยู่อาศัย

 

ระยะเวลาโครงการ

- สิ้นสุดคำขอกู้ภายใน วันที่ 18 ธันวาคม 2562 หรือจนกว่าวงเงินที่กำหนดไว้จะถูกจัดสรรหมดแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (เบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2563)

 

วงเงินสินเชื่อต่อราย

-วงเงินสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย (รวมทุกสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการและรวมสินเชื่อโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแล้วสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท) โดยโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ดังนี้

1.โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ SMEs

2.โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ SMEs ระยะที่ 2

3.โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับผู้ประกอบกิจการ SMEs

4.โครงการสินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2)

 

ระยะเวลากู้ยืม

เงินกู้ยืมสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) ระยะเวลากู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 7 ปี

• เพื่อเป็นเงินลงทุน ปรับปรุงต่อเติมเปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้น ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ

• ปลอดชำระคืนเงินต้น (Grace Period) ไม่เกิน 12 เดือน (ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสม)

• เพื่อเป็นเงินลงทุนหมุนเวียนไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้

 

คุณสมบัติของผู้กู้ 

1.เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทย ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ 10 S-Curve รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจต่อยอด และ Supply Chain ที่ต้องการยกระดับปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี และมีการยื่นภาษีกับภาครัฐ

2.เป็นการให้สินเชื่อใหม่ ทั้งลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่ ซึ่งไม่ใช่ลูกหนี้ Refinaace หนี้เดิม

3.ต้องไม่มีประวัติการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้ (DR) หรือปรับโครงสร้างหนี้ (TDR) ในช่วง 12 เดือน และมีประวัติการชำระหนี้ปกติอย่างน้อย 6 งวด ณ วันที่ยื่น ต้องมีสถานะหนี้จัดชั้นปกติ (ทุกสถาบันการเงิน และธพว.) 

4.เป็นผู้ประกอบการ SMEs มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงินต่อราย (ไม่รวมกิจการในกลุ่ม) ไม่เกิน 100 ล้านบาท ณ วันยื่นของกู้

 

อัตราดอกเบี้ย

  • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.333%ต่อเดือน หรือ ดอกเบี้ยเฉลี่ย 4% ต่อปี ตลอดอายุโครงการ 7 ปี

 

 

หลักประกัน

1.กรณีเพื่อการลงทุนซื้อหรือสั่งทำเครื่องจักรใหม่

วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ใช้หลักประกัน เป็น บสย.ค้ำประกัน

(ให้นำเครื่องจักรมาจดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงินกู้ เพื่อเป็นหลักประกันเสริมไม่ต้องประเมินราคา)

วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้ใช้หลักประกันตามหลักเกณฑ์ปกติของธนาคาร

2.เพื่อการลงทุน ปรับปรุง เครื่องจักรเก่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอาคารถาวร ใช้เป็นที่ตั้งของเครื่องจักร

- หลักประกันตามหลักเกณฑ์ปกติของธนาคาร

-หลักประกันเป็น บสย.

3.เพื่อลงทุนในยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น รถเครน รถโม่ปูน เรือขุดเจาะ เป็นต้น

วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ใช้หลักประกันตามหลักเกณฑ์ปกติของธนาคาร เฉพาะประเภทที่ดินสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือร่วมกับ บสย.

 

วงเงินส่วนที่เกิน 5 ล้านบาท ใช้หลักประกันตามหลักเกณฑ์ปกติของธนาคาร เฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  

 

ค่าธรรมเนียมการกู้

 ธพว.  1.คิดธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ (Front-End Fee) ร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

             2.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

 

บสย.    ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

 

 

 

 

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 1357