มาตรการชะลอการชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยอัตโนมัติ