สินเชื่อ Smart Factoring บัญชีเดียว

วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลในการเบิกจ่ายตามงบประมาณของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ปี พ.ศ. 2561

วงเงินโครงการ

- วงเงิน 4,000 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้กู้

• นิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทย ถืือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50

• เป็นผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

• ไม่มีประวัติการทิ้งงานราชการ หรือเอกชน หรือถูกบอกเลิกสัญญา

• ต้องมีประวัติชำระหนี้ปกติกับสถาบันการเงิน

• ไม่เป็นนิติบุคคลที่ถูกขายทอดตลาด พิทักษ์ทรัพย์ ล้มละลาย

• จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

• มีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก

• ไม่มีผลประกอบการขาดติดต่อกัน 3 ปี

• หากมีผลประกอบการขาดทุนติดต่อกัน 3 ปี ที่มีลูกหนี้การค้าเป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยของรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน สามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท

คุณสมบัติของลูกหนี้การค้า

- หากมีลูกหนี้การค้าเป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยของรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาด เอ็ม เอ ไอ

อัตราดอกเบี้ย

กรณีลูกหนี้การค้าเป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยของรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน

• กลุ่มลูกหนี้การค้าที่ตอบรับการโอนสิทธิเรียกร้อง (จ่ายเช็คหรือโอนสิทธิเข้าบัญชีในนาม ธพว.) คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MFR ต่อปี

• กลุ่มลูกหนี้การค้าที่ไม่ตอบรับการโอนสิทธิเรียกร้อง (จ่ายเช็คในนามลูกค้า) คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MFR+1 ต่อปี ลูกหนี้การค้าที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ MAI คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MFR+1 ต่อปี

ระยะเวลาโครงการ

- สิ้นสุดรับคำขอกู้ภายใน 31 ธันวาคม 2561 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินแล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน

เงื่อนไขการรับซื้อ

- ให้เป็นไปตามระเบียบ ธพว. ว่าด้วยการให้สินเชื่อแฟคตอริ่ง (Factoring) พ.ศ.2560 หรือที่จะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต

เงื่อนไขการพิจรณา

- ให้ใช้งบสรรพากร หรือ ภพ.30 ในการพิจารณาอนุมัติวงเงิน

หลักประกัน

 - ให้เป็นไปตามระเบียบ ธพว. ว่าด้วยการให้สินเชื่อแฟคตอริ่ง (Factoring) พ.ศ. 2560 หรือที่จะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต กรณีที่กิจการมีผลประกอบการขาดทุนติดต่อกัน 3 ปีล่าสุด ให้เรียกเงินประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินสินเชื่อแฟคตอริ่งที่ได้รับอนุมัติโดยเรียกเก็บครั้งเดียวทั้งจำนวน หรือทยอยหักร้อยละ 5 ของข้อมูลการโอนสิทธิในแต่ละครั้งจนกว่าครบตามเงื่อนไขและให้ทำสัญญาจำนำกับธนาคาร 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 1357