สินเชื่อสร้างอาชีพ วัยเก๋า

สนับสนุนช่วยเหลือด้านเงินทุนดำเนินธุรกิจผู้สูงอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปควบคู่กับองค์ความรู้ เพื่อเริ่มต้นสร้างธุรกิจ สร้างอาชีพใหม่ สร้างรายได้ สร้างงาน และสามารถปรับปรุงกิจการให้มีประสิทธิภาพและแข่งขันในธุรกิจได้

วงเงินโครงการ

วงเงินรวม  1,000  ล้านบาท

กลุ่มเป้าหมาย

• ผู้ประกอบการ SMEs สัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป หรือนิติบุคคลไทย ที่มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

• เป็นการให้สินเชื่อใหม่ ไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Re-Finance)

คุณสมบัติผู้กู้

อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมกับระยะเวลาให้สินเชื่อไม่เกิน 75 ปี

• เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการพัฒนาหรือฝึกอบรม หรืออยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเข้าร่วมการพัฒนาหรือฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการธุรกิจ ของธนาคารหรือหน่วยงานอื่นที่ธนาคารเห็นชอบ

• แฟรนไชส์ที่เป็นผู้รับสิทธิ (Franchisee) ต้องผ่านการอบรมจากผู้ให้สิทธิ (Franchisor)

วงเงินสินเชื่อ

ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย

• ผู้สูงวัยที่ต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจ หรือต้องการขยาย ปรับปรุงกิจการ ทุกประเภท กู้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท

• ผู้สูงวัยที่ต้องการประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ โดยผู้ให้สิทธิ (Franchisor) ไม่ได้ทำบันทึก (MOU) กับธนาคาร กู้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท

• ผู้สูงวัยที่ต้องการประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ โดยผู้ให้สิทธิ (Franchisor) ทำบันทึก (MOU) กับธนาคาร กู้ได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท

ระยะเวลากู้ยืม

สูงสุด ไม่เกิน 7 ปี

ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

กรณีใช้หลักประกัน  บสย. คิดอัตราดอกเบี้ย MLR+1 ปี

ใช้หลักประกันตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร คิดอัตราดอกเบี้ย MRL ต่อปี

ระยะกู้เวลาโครงการ

สิ้นสุดรับคำขอกู้ภายใน  31  ธันวาคม  2561  หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินแล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน

หลักประกัน

บสย.ค้ำประกัน

          กรณีวงเงินกู้ ไม่เกิน 1 ล้านบาท

          1. ประกอบกิจการไม่เกิน 3 ปี ให้ใช้ บสย. โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & innovation)

          2. ประกอบกิจการเกินกว่า 3 ปี ให้ใช้ บสย. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SME ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่

          กรณีวงเงินกู้ เกินกว่า 1 ล้านบาท

          ให้ใช้ บสย. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SME ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่

หลักประกันตามเกณฑ์ปกติของ ธพว. เฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1357