สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว

สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว
โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน Local Economy Loan

 
วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็ก เพื่อสร้างและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในชุมชนอย่างทั่วถึงอันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวชุมชนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว และเกษตรแปรรูป (อาหารหรือไม่ใช่อาหาร) ซึ่งเป็นการยกระดับเศรษฐกิจตามนโยบาย

วงเงินโครงการ

50,000 ล้านบาท

ระยะเวลาโครงการ

สิ้นสุดรับคำขอกู้ภายใน 18 ธันวาคม 2561 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการแล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน

วงเงินสินเชื่อ

 วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาท ต่อราย

          • บุคคลธรรมดา วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2.0 ล้านบาท

          • บุคคลธรรมดา ที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และนิติบุคคล วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาท

ระยะเวลากู้ยืม

สูงสุดไม่เกิน 7 ปี

อัตราดอกเบี้ย

3% ต่อปี ใน 3 ปีแรก ปีที่ 4 ถึง ปีที่ 7 MLR ต่อปี

หลักประกัน

บสย. ค้ำประกัน และ/หรือ หลักประกันตามเกณฑ์ปกติของธนาคารเฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

• เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ดังนี้

          - SMEs ที่ดำเนินธุรกิจแปรรูป (อาหาร หรือไม่ใช่อาหาร)

          - SMEs ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยว หรือธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยว หรือธุรกิจที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV)

          - SMEs ผู้ประกอบการใหม่ หรือมีนวัตกรรม หรือธุรกิจผลิต หรือบริการอื่นๆ

• เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่เคยได้รับการอนุมัติ และใช้วงเงินสินเชื่อโครงการที่มติ ครม. เห็นชอบให้ ธพว. ดำเนินการดังนี้

          - โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan)

          - โครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan

• เป็นการให้สินเชื่อใหม่ ทั้งลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Re-Finance) มาจากสถาบันการเงินอื่น

• เป็นผู้ประกอบการ SMEs มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงินต่อราย (ไม่รวมกิจการในกลุ่ม) ไม่เกิน 50 ล้านบาท ณ วันยื่นคำขอกู้

คุณสมบัติผู้กู้

• เป็นผู้ประกอบการ SMEs เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลไทยที่มีจำนวนหุ้นที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยถืออยู่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

• ต้องไม่มีประวัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในช่วง 12 เดือน และมีประวัติการชำระหนี้ปกติอย่างน้อย 6 งวด ก่อนวันที่ยื่นขอสินเชื่อ

• กรณีบุคคลธรรมดาต้องจดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ หรือใบอนุญาตของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ยกเว้น ธุรกิจบางประเภทที่หน่วยงานราชการมิได้กำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ เช่น ธุรกิจบริการ

ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee)

• กรณี บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงิน หรือ บสย.ร่วมกับหลักประกันตามเกณฑ์ของธนาคารเฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง คิดร้อยละ 2.5 ของวงเงิน

• กรณีหลักประกันตามเกณฑ์ปกติของธนาคารเฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ค้ำประกันเต็มวงเงิน คิดร้อยละ 1.5 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 1357