หน่วยงานพันธมิตร SME Bank

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ
1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  คุณศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู 02-202-4044 
 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน)  คุณชัยรัตน์  แก้วด้วง   02-367-8412
 3 ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์     
 4 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (สำนักโลจิสติกส์)  คุณเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 02-202-3617 / 02-202-3555
 5 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  คุณเสาวลักษณ์  ฟางศรีสุนันทา   02-253-0561 * 2224 
6

 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

คุณกฤษฎิ์ ทรงต่อศรีสกุล   02-890-9779
 7 สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย   คุณอรนุช  ณ พัทลุง  02-233-9919 ต่อ 404 
 8  สถาบันไทย-เยอรมัน คุณจุไรลักษณ์  กาเมือง   0-3893-0100 * 1003
 9  สถาบันพลาสติก  คุณมณฑิกาญจน์
คุณเจษฎา  บุญนิธีวนิช
02-391-5340-3 ต่อ 444
02-391-5340-3 ต่อ 424
10 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ  ขนาดย่อม (ISMED)  คุณสุชาดา รามัญอุดม   02-564-4000 * 6227
11 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  คุณกาญจนา ทองชำนาญ   02-713-5492-9*303
12  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  คุณจันทร์นภา  วรรณวิจิตร  02-619-5500 *104
13 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คุณอุบลวรรณ 02-280-7272*103
14 สถาบันยานยนต์ ดร.อรรถวิท  เตชะวิบูลย์วงศ์ 02-712-2414 * 6335
15 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ คุณอวัตถา 02-617-1727
16  สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย  คุณมะลิวัลย์  02-713-6290-2
 17 สถาบันอาหาร  คุณพุทธรักษ์ คำวงษ์  02-886-8088
 18 สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  คุณอรรจน์ อิ่มศูนย์  02-553-8371
 19 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  คุณนิตยา  02-202-3263/02-202-3081
 20 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ดร.พาณุวงศ์  02-202-3402/02-354-3285
 21 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  คุณทัศนีย์ สามิภักดิ์  02-202-4250
 22 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คุณจอม มุกดาประกร
คุณสาวแพร ภัทรสกล
 0-2298-3064,0-2298-3072
 23 กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)  คุณเอโกะ  091-408-7808
 24 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  คุณนเรศ ไชยวงค์  0-2831-3163
25 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
คุณสุเชษฐ์
0-2577-9376
08 1493 4480
26 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) คุณพรชัย หอมชื่น 0-2644-6000 ต่อ 106
27 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คุณเอกชัย ขจรคำ 0-2564-7000 ต่อ 1339
28 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) คุณชัยณรงค์  ฉัตรรัตนวารี
คุณธวัชชัย ตันฑ์พรชัย
02-141-7151
0-2141-7165
29 สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย คุณวรวุฒิ ชิระนุรังสี 02-2024547
30 สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย คุณสมโภชน์  โมกมี
คุณสมเกียรติ ชูพรรคเจริญ
085-487-0289
081-8236570
31 สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย คุณสุริยา คำสุวรรณ 081-6689263
32 สมาคมส่งเสริมการค้าอาเชียน คุณชนพงษ์ รุ่งกิจวัฒนกุล 02-2766516
33 สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล คุณมนตรี พงษ์พันธุ์ 02-2762538 / 02-2762539  
34 สมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณเรืองชัย จินตรุ่งเรืองชัย 081-6270053
35 สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย คุณญาณิศา สุขหอม 02-621-2020 
36 สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย คุณวนิดา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 02-9659193
37 สมาคมไทยคอมโพสิท คุณกุ้ง 02-7135033
38 สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย    
39 มูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย คุณนงลักษณ์ นิมิตรภูวดล 081-1732004 / 081-8751900
40 หอการค้าจังหวัดสงขลา    
41 สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา    
42 สมาคมเอสเอ็มอีจังหวัดสงขลา    
43 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี    
44 สมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคอีสาน    
45 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่    
46 สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จ.เชียงใหม่
   
47 หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี    
48 หอการค้าจังหวัดภูเก็ต   ผจก. ชมลพัช (คุณอ้อย 089-7188763) 076-217567
49 หอการค้าจังหวัดพังงา    
50 หอการค้าจังหวัดระนอง    
51 หอการค้าจังหวัดชุมพร    
52 หอการค้าจังหวัดกระบี่    
53 สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคใต้    
54 สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ฝั่งตะวันออก    
55 สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้    
56 หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช    
57 สมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้    
58 หอการค้าจังหวัดชัยนาท    
59 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท    
60 สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย    
61 สมาคมโรงสีข้าวไทย    
62 หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด    
63 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี คุณศักดา 081-470-7111
64 หอการค้าจังหวัดชลบุรี  คุณอนุสรณ์ 038-273-095
65 สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา คุณสมจิตร์ ปริพิทักษ์กุล 038-428-933, 038-426-401-2
66 หอการค้าจังหวัดจันทบุรี    
67 สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี    
68 หอการค้าจังหวัดตราด    
69 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด    
70 หอการค้าจังหวัดปัตตานี   073-450-826
71 หอการค้าจังหวัดนราธิวาส   073-611767
72 สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก    
73 หอการค้าจังหวัดอุทัยธานี    
74 หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี คุณสัณฑพงค์  เทพวงค์  086-309-2006
75 สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี คุณธัชชสิทธิ์ ศิงปาภิสันทน์  081-856-6865
76 หอการค้าจังหวัดสระบุรี    
77 สมาคมการท่องเที่ยวสระบุรี    
78 หอการค้าจังหวัดปทุมธานี คุณสุนิสา 02-581-1738 , 02-581-1739 
79 หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี    
80 เครือข่าย Biz Club จังหวัด    
81 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ    
82 หอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
83 หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์    
84 สมาคมท่องเที่ยวปราจีนบุรี    
85 หอการค้าจังหวัดลพบุรี คุณศศิภา  พันธุ์วิชัย 034-413-964 / 090-117-4480
86 สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย คุณกฤษณา  พรหมเกาะ 081-787-3405
87 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    
88 หอการค้าจังหวัดเลย    
89 หอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี    
90 หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์    
91 สมาคมขนส่งภาคตะวันออก (ระยอง) คุณชมภู่ 081-4483535
92 หอการค้าจังหวัดสตูล    
93 หอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี    
94 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง    
95 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี    
96 หอการค้าจังหวัดพัทลุง คุณบุษบง ธรรมชาติ  081-2767731
97 หอการค้าจังหวัดราชบุรี คุณขวัญนภา  บรรจง
ผู้จัดการสำนักงานหอการค้าฯ
032-311021, 089-9285208
98 หอการค้าจังหวัดอ่างทอง    
99 หอการค้าจังหวัดระยอง นางกมรวรรณ  จิระวังแก้ววรวุฒิ 0-3861-6414 ,086-3281836
100 หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นวิยา เจริญสุข (สุ)  034-820 822 , 087-577 7948
101 สมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี คุณธิติพงศ์ ลิ้มเลิศฤทธิ์ 038-493-467 / 081-377-1188
102 สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะสมุย นายรังสฤษดิ์ บุญสิน 081-372-2255
103 หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี    
104 หอการค้าจังหวัดขอนแก่น คุณดาวเรือง 043-324-990
105 หอการค้าจังหวัดตรัง คุณสิริรัตน์  ฟุกล่อย 081-606-1955
106 หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน คุณอภิญญา วนวาสี 053-620-316
107 หอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร    
108 หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา    
109 หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก อุษา อินทรนเรศ (แอน) 086-440-9535
110 หอการค้าจังหวัดน่าน  นายพันธุ์พัฒน์ พิชา  089-6385252
111 หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คุณสุนารี ดีกระจ่าง  
112  หอการค้าจังหวัดชุมพร    
113 หอการค้าจังหวัดแพร่    
114 หอการค้าจังหวัดนครพนม    
115 หอการค้าจังหวัดพะเยา คุณนภดล 098-8814106 /054-483903
116 หอการค้าจังหวัดมหาสารคราม    
117 หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์    
118 หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำพู    
119 หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ    
120 หอการค้าจังหวัดลำปาง คุณไก่ 054-265078 /089-8355898
121 สมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง คุณธนา แก้วนิล 089-8541293
122 สมาคมผู้ประกอบการไม้จังหวัดลำปาง คุณประหยัด แลสันกลาง 081-6721814
123 สมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปาง คุณภาวินี (โบว์) 054-226300
124 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยงจังหวัดขอนแก่น    
125 หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร    
126 สมาคมนักธุรกิจมุสลิมจังหวัดยะลา คุณวรรณะ (นายกสมาคม) 089-2995009
127 สมาคมนักธุรกิจมุสลิมจังหวัดปัตตานี คุณอิสมาแอ (นายกสมาคม) 081-8962464
128 สมาคมนักธุรกิจมุสลิมจังหวัดนราธิวาส คุณดีเลิศ (นายกสมาคม) 081-748347
129 หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี    
130 หอการค้าจังหวัดยโสธร    
131 หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ    
132 หอการค้าจังหวัดสุรินทร์    
133 หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ    
134 หอการค้าจังหวัดสกลนคร    
135 หอการค้าจังหวัดนครปฐม    
136 หอการค้าจังหวัดอุตรดิษถ์    
137 หอการค้าจังหวัดพิจิตร    
138 สมาคมตลาดสดไทย คุณสร้อย 089-8252598
139 บริษัท ยิ่งเจริญ บางพลี จำกัด คุณสร้อย 089-8252598
140 บริษัท เอเซีย ซีนีม่า เน็ตเวิร์ค จำกัด* คุณอุ้ย 086-36516161
141 สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ดร.เอก 081-4066623
142 หอการค้าจังหวัดตาก    
143 สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย คุณนก  086-3193345
144 หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์    
145 สภาอุตสาหกรมจังหวัดนครพนม    
146 สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร    
147 บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) คุณนิภาภรณ์ เล็กอุทัย (ฮั้ว)  02-890-9790 
148 หอการค้าจังหวัดสระแก้ว ณัฐปภัสร์ จันทร์หอมฦ(ขวัญ)  081-513-0006 
149 หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ประธานฯนางกุสุมา หงษ์ชูตา  087-946-1898 
150 เครือข่ายธุรกิจบีสคลับ จังหวัดแพร่

คุณปัทมาวดี ศรีเจริญ

คุณสุวัจณี เสวนานุช 

sopitasadjanarapan@gmail.com 
151 หอการค้าจังหวัดนครนายก

คุณบุษกร ฮงพานิชตระกูล 

098-891-7319 , 087-037-9757
152 สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

นายภัทรพล ปะทะโม(ต้อง) 

084-071-1702 , 02-613-6619-20 
153 หอการค้าจังหวัดหนองคาย

นางมนนิภา โกวิทศิริกุล

042-411-512