สินเชื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยว และผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน

“ เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว รวมทั้งธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้งผู้ให้สิทธิและผู้รับสิทธิ และตัวแทนจำหน่ายสินค้าในชุมชนและภูมิภาค เพื่อยกระดับผู้ประกอบการในชุมชนและภูมิภาค ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ รวมทั้งเสริมสภาพคล่องในการต่อยอดกิจการ เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบาย Local Economy ของรัฐบาล ในจังหวัดต่างๆ ”

 

วงเงินโครงการ : 7,500 ล้านบาท

 

 วงเงินสินเชื่อ*

 • บุคคลธรรมดา : กู้สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท (กรณีที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือ มีหนังสือรับรอง จากหน่วยงานภาครัฐให้การส่งเสริม สนับสนุนให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาท)
 • นิติบุคคล : วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท (*เมื่อรวมวงเงินเดิมแล้วต้องไม่เกิน 15 ล้านบาท)

 

  ระยะเวลากู้ยืมสูงสุด : ไม่เกิน 7 ปี

 

อัตราดอกเบี้ย:

- กรณีใช้หลักประกัน บสย. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี

- กรณี ใช้หลักประกันตามเกณฑ์ปกติของธพว. เฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ปีที่ 1 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.5 ต่อปี ปีที่ 2 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1 ต่อปี

 

วงเงิน หลักประกัน
ไม่เกิน 5 ล้านบาท บสย.ค้ำประกัน และ/หรือ หลักประกันตามเกณฑ์ปกติของธพว.เฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

วงเงินส่วนเกินกว่า

5 ล้านบาท 

หลักประกันตามเกณฑ์ปกติของธพว.เฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

 

คุณสมบัติผู้กู้

1. เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลไทย

2. เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว หรือ ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน หรือ SMEs ที่ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์  ทั้งผู้ให้สิทธิ (Franchisor) หรือผู้รับสิทธิ (Franchisee) หรือ ตัวแทนจำหน่ายสินค้า(Dealer)

      2.1) ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว หรือ ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน

 • ธุรกิจต่างๆที่ตั้งอยู่แหล่งท่องเที่ยว หรือ ในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) หรือ ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน หรือ ตลาดต้องชม
 • ธุรกิจที่พัก หรือ โรงแรม หรือ สถานบริการ หรือ สถานที่ตากอากาศ
 • ธุรกิจภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร
 • ธุรกิจนำเที่ยว
 • ธุรกิจที่สนับสนุน และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้ง การขนส่งทางบก ทางน้ำ ธุรกิจซักอบรีดการส่งวัตถุดิบ ให้ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม ธุรกิจที่มีการ เก็บรักษา สต็อกสินค้าหรือวัตถุดิบ ผลไม้และผลผลิตทางการเกษตร เพื่อนำไปผลิตหรือ
 • จำหน่ายให้กับธุรกิจท่องเที่ยว หรือ ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน หรือนักท่องเที่ยว
 • ธุรกิจเกี่ยวกับการดำเนินการ ยกระดับ สร้างมาตรฐาน ความปลอดภัย
 • ธุรกิจผลิต หรือ จำหน่ายสินค้า หรือ ของที่ระลึก
 • ธุรกิจเพื่อสุขภาพ ความงาม สมุนไพร สปา นวดแผนไทย
 • ธุรกิจกีฬา สันทนาการ
 • ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ งานแสดง งานออกร้าน การโฆษณาเผยแพร่ หรือ การดำเนินงานอื่นใด โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อชักนำ หรือส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยว

     2.2) ธุรกิจแฟรนไชส์ กรณีผู้ให้สิทธิ (Franchisor) ต้องเป็นกิจการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว และประกอบกิจการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นไปตามคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด

 

3. เป็นผู้ประกอบการ SMEs ประกอบกิจการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยพิจารณาจากเอกสารของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นธุรกิจ แฟรนไชส์ที่เป็นผู้รับสิทธิ(Franchisee) หรือตัวแทนจำหน่ายสินค้า(Dealer)

4. กรณีมีวงเงินกับสถาบันการเงิน ต้องไม่มีประวัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในช่วง 12 เดือน และมีประวัติการชำระหนี้ปกติอย่างน้อย 6 งวด ก่อนวันที่ยื่นขอสินเชื่อ

5. กรณีบุคคลธรรมดาต้องจดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

6. ณ วันยื่นกู้ต้องไม่เป็น NPL