สินเชื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยว & ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน

“เพื่อสนับสนุน ชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวของกับการทองเที่ยวและ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว รวมทั้งธุรกิจแฟรนไชส ทั้งผูใหสิทธิและผูรับสิทธิ และตัวแทนจำหนายสินคาในชุมชนและภูมิภาค เพื่อยกระดับผูประกอบการในชุมชนและภูมิภาค ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ รวมทั้งเสริมสภาพคลองในการตอยอดกิจการ เพื่อใหเขาถึงแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ อีกทั้งเปนการสนับสนุนนโยบาย Local Economy ของรัฐบาล ในจังหวัดตางๆ”

วงเงินโครงการ

7,500 ลานบาท

 

วงเงินสินเชื่อ*

 

- บุคคลธรรมดา

กูสูงสุดไมเกิน 2 ลานบาท(กรณีที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) หรือ มีหนังสือรับรอง จากหนวยงานภาครัฐใหการสงเสริม สนับสนุนใหวงเงินสินเชื่อสูงสุดไมเกิน 5.0 ลานบาท)

- นิติบุคคล

วงเงินสินเชื่อสูงสุดไมเกิน 15 ลานบาท
*เมื่อรวมวงเงินเดิมแลวตองไมเกิน 15 ลานบาท
 

ระยะเวลากู้ยืมสูงสุด

ไมเกิน 7 ป

 

อัตราดอกเบี้ย:

- กรณีใชหลักประกัน บสย. อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR ตอป
- กรณี ใชหลักประกันตามเกณฑปกติของธพว. เฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสราง หรือ ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ปที่ 1 คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR - 1.5 ตอป ปที่ 2 เปนตนไป คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR - 1 ตอป

 

วงเงิน หลักประกัน
ไมเกิน 5 ลานบาท บสย.ค้ำประกัน และ/หรือ หลักประกันตามเกณฑปกติของธพว.เฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสราง หรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
วงเงินสวนเกินกวา
5 ลานบาท
หลักประกันตามเกณฑปกติของธพว.เฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสราง หรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง

คุณสมบัติผู้กู้

1. เปนบุคคลผูมีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลไทย

2. เปนผูประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยว หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวของเกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว หรือ ธุรกิจทองเที่ยวชุมชน หรือSMEsที่ประกอบธุรกิจแฟรนไชส ทั้งผูใหสิทธิ (Franchisor) หรือผูรับสิทธิ (Franchisee) หรือ ตัวแทนจำหนายสินคา(Dealer) 

2.1) ธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยว หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวของเกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว หรือ ธุรกิจทองเที่ยวชุมชน

 • ธุรกิจตางๆที่ตั้งอยูแหลงทองเที่ยว หรือ ในหมูบานอุตสาหกรรมสรางสรรค (CIV) หรือ ธุรกิจทองเที่ยวชุมชน หรือ ตลาดตองชม
 • ธุรกิจที่พัก หรือ โรงแรม หรือ สถานบริการ หรือ สถานที่ตากอากาศ
 • ธุรกิจภัตตาคาร หรือ รานอาหาร
 • ธุรกิจนำเที่ยว
 • ธุรกิจที่สนับสนุน และ/หรือ เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวกับธุรกิจทองเที่ยว รวมทั้ง การขนสงทางบก ทางน้ำ ธุรกิจซักอบรีดการสงวัตถุดิบ ใหรานอาหาร ที่พัก โรงแรม ธุรกิจที่มีการ เก็บรักษา สต็อกสินคาหรือวัตถุดิบ ผลไมและผลผลิตทางการเกษตร เพื่อนำไปผลิตหรือ
 • จำหนายใหกับธุรกิจทองเที่ยว หรือ ธุรกิจทองเที่ยวชุมชน หรือนักทองเที่ยว
 • ธุรกิจเกี่ยวกับการดำเนินการ ยกระดับ สรางมาตรฐาน ความปลอดภัย
 • ธุรกิจผลิต หรือ จำหนายสินคา หรือ ของที่ระลึก
 • ธุรกิจเพื่อสุขภาพ ความงาม สมุนไพร สปา นวดแผนไทย
 • ธุรกิจกีฬา สันทนาการ
 • ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ งานแสดง งานออกราน การโฆษณาเผยแพร หรือ การดำเนินงานอื่นใด โดยมีความมุงหมาย เพื่อชักนำ หรือสงเสริมใหมีการเดินทางทองเที่ยว

2.2) ธุรกิจแฟรนไชส กรณีผูใหสิทธิ (Franchisor) ตองเปนกิจการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลว และประกอบกิจการมาไมนอยกวา 1 ป และเปนไปตามคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด

3. เปนผูประกอบการ SMEs ประกอบกิจการมาไมนอยกวา 1 ป โดยพิจารณาจากเอกสารของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ยกเวนธุรกิจ แฟรนไชสที่เปนผูรับสิทธิ(Franchisee) หรือตัวแทนจำหนายสินคา(Dealer)

4. กรณีมีวงเงินกับสถาบันการเงิน ตองไมมีประวัติการปรับปรุงโครงสรางหน ี้ในชวง 12 เดือน และมีประวัติการชำระหนี้ปกติอยางนอย 6 งวด กอนวันที่ยื่นขอสินเชื่อ

5. กรณีบุคคลธรรมดาตองจดทะเบียนการคากับกระทรวงพาณิชย หรือ หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ

6. ณ วันยื่นกูตองไมเปน NPL