สินเชื่อโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปรับปรุงใหม่)

สินเชื่อโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปรับปรุงใหม่)

 
วัตถุประสงค์การกู้

๐ เพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ยของยอดสินเชื่อคงค้างและเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการฟื้นฟูกิจการในรูปของการกู้ยืมเงินประเภทวงเงินหมุนเวียนแบบมีกำหนดระยะเวลาเป็นลำดับแรกและสามารถให้เป็นสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนขยายกิจการได้ เช่น ขยายโรงงาน ซื้อเครื่องจักร เป็นต้น 

 

วงเงินกู้ยืม

๐ กรณีเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท

๐ กรณีเป็นนิติบุคคล ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ 10 S-Curve รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจต่อยอดและ Supply  Chain ที่ต้องการยกระดับปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี (Transform) กลุ่มธุรกิจเกษตรแปรรูป การท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน  วงเงินตั้งแต่ 5 - 10 ล้านบาท

๐ กรณีเป็นนิติบุคคล ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ 10 S-Curve รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจต่อยอดและ Supply Chain ที่ต้องการยกระดับปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี (Transform) กลุ่มธุรกิจเกษตรแปรรูป การท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน และต้องอยู่ในพื้นที่ โครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน" อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส อ.เบตน จ.ยะลา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป

ธุรกิจ 10 S-Curve
1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
5. อุตสาหกรรมแปรรูป
6. หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
7. อุตสาหกรรมการบิน และโลจิสติกส์
8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ
9. อุตสาหกรรมดิจิทัล
10. อุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร

 

ระยะเวลาโครงการ

01 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม2565 
หรือจนกว่าวงเงินที่กำหนดไว้ถูกจัดสรรหมดแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน     

ระยะเวลากู้ยืม

 

ระยะเวลากู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 7 ปี*
ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน**
     หมายเหตุ
     *พิจารณาตามความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้แต่ละราย
     **เงินทุนหมุนเวียนไม่มีระยะเวลาปลอดชำระคืนเงินต้น

อัตราดอกเบี้ย

          ๐ ไม่เกิน 1.5% ต่อปี ถึง 31 ธันวาคม 2565 หลักจากนั้นเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

หลักประกัน

๐ หลักประกันตาม เกณฑ์ธนาคาร

คุณสมบัติผู้กู้

1. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศที่ซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ประกอบกิจการการผลิตการให้บริการ ค้าส่ง ค้าปลีก ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส)
2. มีสถานประกอบการ หรือได้รับซื้อ หรือรับโอนกิจการเพื่อดำเนิธุรกิจมนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. เป็นลูกค้ารายเดิม หรือ ลูกค้ารายใหม่ที่ตั้ง สถานประกอบการอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
4. ต้องเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันตามหลักเกณฑ์ปกติของธนาคาร เฉพาะประเภทที่ดินสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
5. ไม่เป็น NPL ณ วันที่ยื่นกู้ 

ค่าธรรมเนียม

 

๐ กรณีลูกค้าใหม่ 
     1. วงเงินอนุมัติรวมทั้งหมดไม่เกิน 10.0 ล้านบาท คิดร้อยละ 2.5 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด
     2. วงเงินอนุมัติรวมทั้งหมดเกิน 10.0 ล้านบาท คิดร้อยละ 3 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด
๐ กรณีลูกค้าเก่า
     ที่มาใช้โครงการนี้ให้คิดค่าธรรมเนียม เฉพาะในส่วนของวงเงินที่มีการอนุมัติเพิ่มเติมจากวงเงินเดิมในอัตราร้อยละ 3 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
๐ ค่าธรรมเนียนอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศ ธพว. 

 

 

 

 

 

 

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 1357