fbpx

กยศ ร่วมกับ SME Development Bank สนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นผู้กู้ยืม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Development Bank สนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นผู้กู้ยืมด้านสินเชื่อและการลงทุนในธุรกิจ SMEs โดย นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการคลัง

 

 

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า ขณะนี้ กองทุนได้ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Development Bank ในการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านแหล่งเงินทุน เพื่อการลงทุนพัฒนา ขยาย หรือปรับปรุงกิจการของตนเอง โดยปัจจุบันกองทุนมีผู้กู้ยืมจำนวนกว่า 5.5 ล้านราย มีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้กว่า 3.7 ล้านราย กองทุนเล็งเห็นว่ามีผู้กู้ยืมจำนวนไม่น้อยที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือพนักงานประจำที่ตัดสินใจออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งหากผู้กู้ยืมกลุ่มนี้มีวินัยทางการเงินหรือมีประวัติการชำระเงินคืนกองทุนอย่างต่อเนื่อง ควรจะได้รับโอกาสในการสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ กองทุนคาดหวังว่าความร่วมมือกับ SME Development Bankซึ่งเป็นสถาบันการเงินหลักของรัฐที่ให้บริการทางการเงินด้านสินเชื่อและการลงทุน รวมถึงช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในครั้งนี้ จะนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นผู้กู้ยืม เพื่อให้มีรายได้เพียงพอที่จะชำระเงินคืนกองทุน เพื่อนำมาหมุนเวียนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องต่อไป สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาลในการสร้างโอกาส สร้างงานสร้างอาชีพ และการมีรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนช่วยให้เกิดการกระจายรายได้เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาวต่อไป

 

  

 

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Development Bank กล่าวว่า ผลสำรวจผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับธนาคาร พบว่า ปัจจุบันมีจำนวนผู้ประกอบการ SMEs สูงถึง 5.2 ล้านราย เป็นรายย่อยหรือ “จุลเอสเอ็มอี” ที่ยังไม่จดทะเบียนกว่า 3 ล้านราย ซึ่งในจำนวนผู้ประกอบการเหล่านั้นส่วนหนึ่งคือผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)ที่มีประวัติการชำระเงินคืนอย่างต่อเนื่อง

 

 

ทั้งนี้ SME Development Bank นับเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ร่วมกับ กยศ. สนับสนุน SMEs ที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ. โดยมองเห็นโอกาสเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ที่เรียนจบแล้วและยังศึกษาอยู่ มีวินัยทางการเงินที่ดี ผลักดันให้นักธุรกิจรุ่นใหม่เป็น “ผู้ประกอบการดาวรุ่ง”ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความรู้เพื่อนำไปลงทุนพัฒนา ขยาย ปรับปรุงกิจการของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษเช่น สินเชื่อ“เถ้าแก่ 4.0” สำหรับนิติบุคคล ส่งเสริม SMEs ที่ต้องการลงทุนใหม่ ขยายกิจการ ปรับปรุง ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี สินเชื่อ “เศรษฐกิจติดดาว” หรือ “สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan)” อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.25 ต่อเดือน ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี สำหรับผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่ดำเนินธุรกิจเกษตรแปรรูป ท่องเที่ยวชุมชน มีนวัตกรรม และอาชีพอิสระ และสินเชื่อ “Transformation Loan เสริมแกร่ง” อัตราดอกเบี้ยต่ำเพียงร้อยละ 4 ต่อปี ตลอดอายุโครงการ 7 ปี วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาทต่อราย เป็นต้น

 

นอกจากนี้ SME Development Bank จะร่วมเป็นองค์กรคุณธรรม โดยสนับสนุนให้บุคลากรของธนาคารที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ. มีวินัยทางการเงินที่ดี โดยหักบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระคืนเงินกองทุนฯ สำหรับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้มีเงินทุนต่อยอดธุรกิจและการชำระเงินคืนกองทุนสร้างโอกาสให้รุ่นน้อง สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการสร้างโอกาส สร้างอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

Skip to content