fbpx

ธพว. ขยายเวลารับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ถึง 6 มี.ค.62

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคาร

ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2562  โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 รวมทั้ง พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธพว.   ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครคัดเลือกได้ที่ สำนักกรรมการผู้จัดการ อาคาร SME Bank Tower ชั้น 35 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400   ในวันและเวลาราชการ  โทรศัพท์ 02-265 – 4036 , 02-265-3998 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

Skip to content