fbpx

ธพว. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2560 ณ วัดพิกุลเงิน จ.นนทบุรี

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ลูกค้าธนาคาร ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 เพื่อรวบรวมนำสมทบถวายสร้างศาลาการเปรียญริมน้ำ หรืออื่นๆ ซึ่งถือเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ ก่อให้เกิดความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวร รวมทั้งเพื่อสนับสนุนวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย เป็นศูนย์รวมของประชาชนในการจัดพิธีวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาสืบไป โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคจตุปัจจัยทำบุญได้ที่ ธพว. สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์ บัญชีเลขที่ 172-0-25230-0 ชื่อบัญชี กฐินสหภาพ ธพว. ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2559 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายส่งเสริมการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม โทร. 02-265-4142 และ 02-265-4581 ณ วัดพิกุลเงิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.

Skip to content