fbpx

ธพว. ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ดันเอสเอ็มอีไทยก้าวสู่ BCG Model รวมพลังพันธมิตรพาเข้าถึง เงินทุนคู่พัฒนา หนุนธุรกิจเติบโตยั่งยืน

ธพว. ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ดันเอสเอ็มอีไทยก้าวสู่ BCG Model
รวมพลังพันธมิตรพาเข้าถึง “เงินทุนคู่พัฒนา”หนุนธุรกิจเติบโตยั่งยืน

ธพว. ร่วมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติของรัฐบาล เดินหน้าผลักดันเอสเอ็มอีไทยยกระดับธุรกิจตามแนวทาง BCG Model  ประสานพลังหน่วยงานพันธมิตร พาเข้าถึงแหล่งทุน “สินเชื่อ BCG Loan” วงเงิน 1,000 ล้านบาท ควบคู่กับเติมความรู้ผ่าน “โปรแกรมพัฒนา”  ติดปีกเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า  โลกแห่งอนาคตจะมุ่งแข่งขันด้วยเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม  รัฐบาลจึงกำหนดโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ บนพื้นฐานเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ  “BCG Model” (Bio-Circular-Green Economy) โดยให้ความสำคัญสูงสุดยกเป็น “วาระแห่งชาติ”  ดังนั้น ธพว. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อการพัฒนาเอสเอ็มอีไทย  ขานรับนโยบายรัฐบาล และพัฒนาสู่การเป็นธนาคารที่ยั่งยืนตามกรอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment , Social and Governance : ESG)   ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญ สร้างประโยชน์ให้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน  โดยร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ  ผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเข้าถึง “เงินทุน” คู่  “การพัฒนา”  สามารถนำแนวทาง BCG Model ไปปรับใช้ในธุรกิจ อันจะสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างสูงสุด

ทั้งนี้ ด้าน “เงินทุน” ผ่าน “โครงการสินเชื่อธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” หรือ “BCG Loan วงเงิน 1,000 ล้านบาท  เป็นบริการทางการเงินครบวงจร มีทั้งเงินกู้ระยะยาว (Term Loan) เงินกู้ระยะสั้น (PN)  และหนังสือค้ำประกัน (LG)  วงเงินกู้สูงสุด  50 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 12 ปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 2 ปี วัตถุประสงค์เพื่อให้ SMEs มีเงินทุนพัฒนาต่อยอดธุรกิจตามแนวทาง BCG Model เช่น ลงทุน ปรับปรุง ขยาย หรือปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ หมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง หรือ Refinance เป็นต้น พิเศษสุด ฟรี! ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee)  กำหนดรับคำขอกู้ถึง 31 พฤษภาคม 2566 มาก่อนได้ก่อน หยุดรับคำขอกู้เมื่อเต็มวงเงิน

ด้าน “พัฒนา” เติมความรู้ให้ SMEs ร่วมกับมูลนิธิยูนุสไทยแลนด์ (Yunus-Thailand) คัดเลือก SMEs ต้นแบบ  BCG Model  จัดเตรียมที่ปรึกษาในโครงการ “SME D Coach” อีกทั้ง จัดโครงการและกิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่ BCG Model อย่างต่อเนื่อง  เช่น จัดสัมมนาออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร “สถาบันพลาสติก” เรื่อง “เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน Induction Heater เพื่ออุตสาหกรรมที่ยั่งยืน” ช่วยให้เอสเอ็มอีไทยประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิต ในวันที่  14 มิถุนายน 2565   เป็นต้น

สามารถแจ้งความประสงค์ได้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของธนาคาร( www.smebank.co.th ), LINE Official Account : SME Development Bank  และสาขาของ ธพว.ทั่วประเทศ เป็นต้น  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357

Skip to content