fbpx

ธพว.จัดกิจกรรมจิตอาสา รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ธพว.จัดกิจกรรมจิตอาสา ‘รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต’
น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันนี้ (3 ธันวาคม 2564) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  ทั้งผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนผู้มีจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรม “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  ได้แก่ กิจกรรม “จิตอาสาต้านโควิด-19” ช่วยกันบรรจุแอลกอฮอล์ใส่ขวด เพื่อแจกจ่ายให้ลูกค้าธนาคาร และประชาชน  กิจกรรม “หน้าบ้าน น่ามอง” ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่ด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ SME D Bank ให้สะอาดสวยงาม รวมถึง “บริจาคอาหารกลางวัน” ให้แก่สมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย นายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ และสมาชิกกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคาร SME Bank Tower

   .  

     

     

     

     

  

Skip to content