fbpx

ธพว.ติดปีกลูกค้าก้าวสู่ 4.0 ร่วมกับ มจธ. ผลักดันยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  (ธพว. หรือ SME Development Bank)  เปิดงาน “โครงการ SME-D Scale up    ติดปีกธุรกิจ SMEs 4.0”  ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่าง ธพว. และ เคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรมให้ความรู้และพัฒนาลูกค้าของธนาคารเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงต่อยอดธุรกิจให้เติบโตแข็งแรงอย่างยั่งยืนในยุค 4.0  โดยรุ่นที่ 1  อบรมรวม 5 วัน วันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2561    เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ ด้านการเขียน BMC แผนธุรกิจ  กระบวนการ 5 STEP เข้าใจลูกค้า มองหาปัญหา ออกไอเดีย สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค  และวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2561 แลกเปลี่ยนความรู้และลงมือทำเน้นการเปลี่ยนแปลงมุมมองในการบริหารจัดการธุรกิจ  Show & Share ระหว่างผู้ประกอบการ และจะมีการลงพื้นที่  Site Visit โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากเคเอ็กซ์ มจธ.  ช่วยวิเคราะห์ปัญหาในสถานประกอบการของธุรกิจด้วย  ณ Co-Working Space สำนักงานใหญ่ SME Development Bank

 

 

SMEDnews

Skip to content