fbpx

ธพว. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ธพว. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ระหว่างวันที่ 9 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562

 

ตามที่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารไปแล้วนั้น คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วยังไม่มีบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในสภาวะปัจจุบันของธนาคาร จึงเห็นควรประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562  โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 รวมทั้ง พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธพว.

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครคัดเลือกได้ที่ สำนักกรรมการผู้จัดการ อาคาร SME Bank Tower ชั้น 35 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400   ในวันและเวลาราชการ  โทรศัพท์ 02-265 – 4036, 02-265-3998 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.smebank.co.th

 

Skip to content