fbpx

ธพว. ปั้นเถ้าแก่วัยจิ๋ว จังหวัดพะเยา เปิดโอกาสสู่โลกธุรกิจในสังคมวัยเรียน ปูทางผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต

 

ภารกิจธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. นอกจากสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนยังมีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือ ช่วยเหลือและยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาที่ยังขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนจำนวนมาก  ที่นี่รองรับนักเรียนจำนวน 554 คน ที่ต้องการโอกาสทางการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยากจน ด้อยโอกาส โดยทางโรงเรียนจะอุปการะดูแลให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6                   

 

จากการลงสำรวจของเจ้าหน้าที่ SME Development Bank พบว่า อาคารเรียน เรือนพักและห้องน้ำชำรุด ทรุดโทรม ยังขาดงบประมาณซ่อมแซม รวมถึงขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนอีกจำนวนมาก

 

เช่นเดียวกับ โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พระครูวิจิตรพิพัฒน์โกศล  ผู้อำนวยการโรงเรียนเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนขาดงบประมาณก่อสร้างอาคารลานอาชีพ ลานฝึกปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณร เนื่องจากที่นี่เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี เริ่มเปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2516 มุ่งเน้นการสอน และจัดกิจกรรมสร้างอาชีพให้ภิกษุสามเณรฝึกปฏิบัติหลังจบการศึกษาหรือลาสิกขา สามารถนำความรู้ติดตัวไปต่อยอดประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

 

 

ที่นี่มี 7 กิจกรรมสร้างอาชีพ เช่น  กิจกรรมของกิ๋นลำไทลื้อ ,กิจกรรมสมุนไพร ,กิจกรรมตอกลาย ,กิจกรรมสร้างสรรค์งานกระดาษ ,กิจกรรมทำเทียน ,กิจกรรมช่างสิบหมู่ (งานปูนปั้น) และกิจกรรมทอผ้า ปัจจุบันยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างอาคารลานอาชีพและลานปฏิบัติธรรม

 

หลังจากที่ SME Development Bank ได้รับการประสานงานจาก 2 โรงเรียน จึงสนับสนุนด้านศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จำนวน 600,000 บาท โรงเรียนละ 300,000 บาท สอดคล้องกับนโยบาย ด้านสาธารณประโยชน์ สร้างภาพลักษณ์ธนาคาร และเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

 

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่จิตอาสา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้ทั้ง  2 โรงเรียน เพื่อยกระดับและส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษา โดยทั้ง 2โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสอดแทรกวิชาประกอบอาชีพ ปูพื้นฐานให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ เข้าใจขั้นตอนการบริหารจัดการธุรกิจ พร้อมจะเติบโตเป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต

 

 

 

 

Skip to content