fbpx

ธพว. รวมพลังทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน) รัชกาลที่ ๙ น้อมนำพระราชดำรัส ประกาศเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา SMEs โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) เปิดเผยว่า ในวันทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ธนาคารขอประกาศน้อมนำพระราชดำรัสยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กร พร้อมจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าอาคาร SME Bank Tower สำนักงานใหญ่

 

“ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ธนาคารในฐานะสถาบันการเงินรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ซึ่งถือเป็นข้ารองพระบาทถวายงานด้านการสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการไทยมากว่า ๕๓ ปี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กร ปลูกฝังจิตสำนึก สร้างความศรัทธาในการกระทำความดี ไม่ละเลยต่อกระบวนการที่ไม่ชอบมาพากล ตามประกาศคำปฏิญาณตามข้อกำหนดของ ปปช. ผ่านนโยบายหลัก ๕ แนวทาง ประกอบด้วย ๑)การปฏิญาณประกาศตนเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรคุณธรรม ๒)ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร SME-D มากๆ ผ่านบุคคลต้นแบบที่มีคุณสมบัติแบบอย่างที่ดี ๓)ปรับหลักสูตรการทดสอบพนักงานหรือคัดเลือกพนักงานใหม่ ด้วยหลักสูตรจิตวิทยาในมิติคุณธรรมและจริยธรรม ๔)จัดกิจกรรม Road Show เสริมสร้างความรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ภายในองค์กร และ๕)ป้องกันการทุจริตภายในองค์กร กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนต่อผู้ปฏิบัติโดยมิชอบและกระทำความผิด ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่พึงกระทำต่อประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรมากกว่าส่วนตน ซึ่งจะนำไปสู่ทัศนคติที่ดีที่สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เปรียบเหมือนรากฐานที่แข็งแกร่งมั่นคง ส่งผลถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อธนาคาร”

 

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ ๙ โดยในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ขอเชิญชวนพนักงาน ลูกค้าธนาคาร หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมพิธีทางพระพุทธศาสนาถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ฟังธรรมบรรยาย ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน ๑๙ รูป พิธีกล่าวแสดงความเคารพยืนสงบนิ่งหน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๙ เป็นเวลา ๘๙ วินาที และปล่อยคาราวานรถลำเลียงสิ่งของจำเป็นเพื่อกระจ่ายลงพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย อาทิ จังหวัดประจวบขีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎ์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

“กิจกรรมรวมพลังทำความดีในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมแรงร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู้บริหารและพนักงานธนาคาร ตลอดจนประชาชนคนไทยทุกภาคส่วน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้” นายมงคล กรรมการผู้จัดการกล่าว

 

Skip to content