fbpx

ธพว. ร่วมปฏิญาณตนต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น แสดงพลังรณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม สุจริต ธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ธพว. ร่วมปฏิญาณตนต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
แสดงพลังรณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม สุจริต ธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ในฐานะประธานกรรมการธนาคาร  คณะกรรมการธนาคาร  นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  และพนักงาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมปฏิญาณตนต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อแสดงพลังรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ อันนำไปสู่การรวมพลังเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใต้ความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และสอดคล้องตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563  พร้อมกล่าวปฏิญาณตนร่วมกันว่า “จะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปในทางมิชอบ จะยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ จะปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืน ของประประเทศไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตย์ทรงเป็นพระประมุข”

   

สำหรับการปฏิญาณตนในครั้งนี้ถือเป็นการให้คำมั่นว่า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ธพว. ทุกคน จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ในฐานะที่ ธพว. เป็นสถาบันการเงินของรัฐ ที่ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริตซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติที่มีผลกระทบต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   จัด ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ SME D Bank  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

   

Skip to content