fbpx

บอร์ด ธพว. ประกาศแต่งตั้ง นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการคนใหม่

คณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ธพว. ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อให้การดำเนินงานของธนาคารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ประวัติการทำงาน

1. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

2. อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

3. รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

4. ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

5. รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

ประวัติการศึกษา

1. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล

2. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการจัดการ

 

ประวัติการฝึกอบรม

1. หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ปปร.21)

3. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.9)

4. หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมการลงทุน (วธอ.3)

5.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 55 )

 

Skip to content