fbpx

ประสานพลังจัดกิจกรรม 2 ล้อผูกใจ ปั่นไปปลูกป่า อนุรักษ์ธรรมชาติ ส่งเสริมสุขภาพดี

 

ผู้บริหาร พนักงานของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เขตพญาไท และบริษัท หริกุลกรุ๊ป จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพร แบรนด์ “Mt.Sapola” ร่วมจัดกิจกรรม “2 ล้อผูกใจ ปั่นไปปลูกป่า” ด้วยการปั่นจักรยานเข้าไปปลูกป่าชายเลนในบริเวณชายทะเลกรุงเทพ เขตบางขุนเทียน เพื่อคืนพื้นที่สีเขียวให้ชายทะเลกรุงเทพฯ อีกทั้ง ยังช่วยส่งเสริมการมีสุขภาพดี และช่วยอนุรักษ์พัฒนาป่าชายเลนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตสำหรับประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และนักท่องเที่ยว ณ ชายทะเลกรุงเทพ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

 

Skip to content