fbpx

ผู้บริหาร ธพว. ร่วมรับโล่ที่ระลึกกระทรวงการคลัง ประจำปี 2563 ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นตลอดมาจนครบวาระเกษียณอายุราชการ

 

นางจงรักษ์ โปลิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมรับโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต สร้างผลงานความสำเร็จในงานราชการตลอดมาจนครบวาระเกษียณอายุราชการ โดยมี นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นผู้มอบและประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมี นายชาญวิทย์ นาคบุรี ประธานกรรมการบริหาร ธพว.  นางสาวชุณหจิต  สังข์ใหม่ กรรมการ ธพว. และ นายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง รองกรรมการผู้จัดการ ธพว. ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง

 

 

 

 

Skip to content