fbpx

ผู้บริหาร พนักงาน SME Development Bank รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย เพื่อรักษามรดกวัฒนธรรมความเป็นไทย


ผู้บริหาร พนักงาน SME Development Bank  รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย เพื่อรักษามรดกวัฒนธรรมความเป็นไทย

310


SME Development Bank ร่วมรณรงค์ให้ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารสวมใส่ผ้าไทย ตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้คนไทยสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน ย้ำให้ตระหนักมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าของชาติให้ดำรงอยู่กับคนไทยตลอดไป นอกจากการอนุรักษ์ความเป็นไทยแล้ว การสวมใส่ผ้าไทยยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยให้เติบโตและเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศอันน่าภาคภูมิใจของคนไทยอีกด้วย

Skip to content