fbpx

เชิญร่วมสัมมนา Brexit Implication and Future Policy Direction For UK And Thailand คนคลัง 4.0

ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ (ศวบ.) จัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “Brexit : Implication and Future Policy Direction For UK And Thailand” ภายใต้โครงการ Knowledge Management “คนคลัง 4.0” โดยการเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรภายในและภาย นอกองค์กร ต่อกรณีที่สหราชอาณาจักรจะออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป พร้อมอัพเดตผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00น. ณ ห้องสมุด ชั้น 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง fpolibrary@gmail.com หรือลงทะเบียนได้หน้างาน

https://www.smebank.co.th/upload/content/100161_Brexitfpo.jpg

Skip to content