fbpx

เอ็มดี ธพว. รับรางวัลเชิดชูเกียรติ นักศึกษาเก่าดีเด่น NIDA ปี 65 บริหารงานยอดเยี่ยม ยกระดับองค์กรก้าวหน้า ช่วยพา SMEs เติบโตยั่งยืน

เอ็มดี ธพว. รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ‘นักศึกษาเก่าดีเด่น’ NIDA ปี 65
บริหารงานยอดเยี่ยม ยกระดับองค์กรก้าวหน้า ช่วยพา SMEs เติบโตยั่งยืน

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็น “นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2565” จาก ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องศิษย์เก่า ผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสังคม จากการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนายกระดับองค์กรให้มีมาตรฐาน ในฐานะ “ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย” จนประสบความสำเร็จ พร้อมกับสร้างผลงานที่โดดเด่นให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ด้วยกระบวนการ “เติมทุนคู่พัฒนา” พาเข้าถึงแหล่งทุนควบคู่กับพัฒนาเพิ่มศักยภาพธุรกิจ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเติบโตอย่างเข้มแข็ง ร่วมขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จัด ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้บริหาร ธพว. ได้ร่วมแสดงความยินดีด้วย โดยนางสาวนารถนารี ระบุว่า รางวัลที่ได้รับ มาจากการร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงาน ธพว. ทุกคน ช่วยขับเคลื่อนยกระดับองค์กรให้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน จนเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากสาธารณชน  รางวัลที่ได้รับจึงเป็นรางวัลของชาว ธพว. ทุกคน

    

Skip to content