fbpx

SME D Bank ผนึกสภาเอสเอ็มอีปูพรมหนุนผู้ประกอบการ 8 พันราย “เติมทุนคู่พัฒนา” สร้างมูลค่าเพิ่ม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเติบโตยั่งยืน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) โดยนายสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาเอสเอ็มอี และภาคีเครือข่าย

โดยความร่วมมือครั้งนี้ SME D Bank จะเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุน “ด้านแหล่งเงิน” ควบคู่ “การพัฒนา” ตามแนวทาง ESG ให้แก่สมาชิกของสภาเอสเอสเอ็มอี และภาคีเครือข่าย ที่เป็นบริษัทนิติบุคคล มากกว่า 8,000 ราย อยู่ในเครือข่ายต่าง ๆ กว่า 100 องค์กร ทั้งสมาคม ชมรม มูลนิธิ กลุ่มอุตสาหกรรม สหกรณ์ กลุ่มโอทอป และวิสาหกิจชุมชนต่างๆ กระจายอยู่ในทุกกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ นำไปสู่ประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่ของระบบเศรษฐกิจไทย ก่อให้เกิดพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ณ ห้องแก้ววิเชียร อาคารสำนักงานใหญ่ SME D Bank เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 66

Skip to content