fbpx

SME D Bank ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม  จัดกิจกรรมผู้นำต้นแบบถ่ายทอดแนวทางป้องกันการทุจริต

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นายชาตรี เวทสรณสุธี รองกรรมการผู้จัดการ  ในฐานะผู้นำต้นแบบ (Role Model)  ถ่ายทอดแนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน ภายใต้หัวข้อ “การปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และการป้องกันการทุจริต” ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคาร นำไปปฏิบัติงานสู่การเป็นองค์กรที่โปร่งใสและเป็นธรรม คุ้มครองผลประโยชน์ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งมั่นบทบาทการเป็น “ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย” ในการช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 11 และรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

ประกาศข่าว ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2566
Skip to content