fbpx

SME D Bank คว้าคะแนนการประเมิน ITA ปี 2566 ระดับ A ผลงานบริหารองค์กรเป็นเลิศด้านคุณธรรมความโปร่งใส

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อยู่ที่ 91.96 คะแนน ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินระดับ A จากผลงานการบริหารจัดการองค์กรเป็นเลิศ มีคุณธรรมในการดำเนินงาน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ธนาคารยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง

ผลการประเมินดังกล่าว นับเป็นความภาคภูมิใจของชาว SME D Bank ตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันประกาศเจตจำนงสุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาลให้กับหน่วยงานที่ทำธุรกรรมกับธนาคารได้ทราบ และยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน และที่สำคัญ มุ่งมั่นบทบาทการเป็น “ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย” เคียงข้างช่วยเหลือ และสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

Skip to content