fbpx

SME D Bank ร่วมประชุมคณะกรรมการ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ หารือการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ยกระดับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 5/2566 โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินของรัฐ และผู้แทนจากสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมการประชุม โดยมีนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เป็นประธานการประชุม โดยได้หารือประเด็นสำคัญต่าง ๆ เช่น กรอบทิศทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ปี 2567-2569 แนวทางการพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และความร่วมมือต่าง ๆ ของสมาชิกสถาบันการเงิน เป็นต้น โดยการประชุมครั้งนี้ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นเจ้าภาพจัด ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ บอลรูม 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566

 

 

 

 

Skip to content