fbpx

SME D Bank ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ ชูบทบาท ‘ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย’ ผ่าน 4 มิติ หนุนผู้ประกอบการเติบโตยั่งยืน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ SME D Bank ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานในบทบาท “ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย” ผ่านกระบวนการ “เติมทุนคู่พัฒนา” พาเข้าถึงแหล่งเงินทุน เสริมสภาพคล่องธุรกิจ ด้วยสินเชื่อจาก SME D Bank และกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ควบคู่การพัฒนา ผ่านการจัดกิจกรรม และโครงการต่างๆ เช่น จับคู่ธุรกิจ ส่งเสริมการตลาด สร้างมาตรฐาน อีกทั้ง ทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) กระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย ภายใต้แนวคิด “MIND” ใช้ “หัว” และ “ใจ” ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน ผ่าน 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ความสำเร็จทางธุรกิจ มิติที่ 2 การดูแลสังคมและชุมชน มิติที่ 3 การรักษาสิ่งแวดล้อม และมิติที่ 4 การกระจายรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ณ สำนักงานใหญ่ อาคาร SME Bank Tower เมื่อวันที่ 24 ก.ค.66

Skip to content