fbpx

SME D Bank หนึ่งเดียวหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คว้ารางวัล Silver Award โครงการประกวดนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปี 2566

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ได้รับรางวัล Silver Award จาก โครงการประกวดนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2566 (Thailand HR Innovation Award 2023) โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล และสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ซึ่ง SME D Bank เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าวในครั้งนี้ เนื่องด้วยเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ริเริ่มทำโครงการ Talent Career Management เชิงบูรณาการ และได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย สามารถเป็นต้นแบบแก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จากการนำเสนอโครงการ “Unified Talent Retention Approach for Next versus Boomer Gen” นวัตกรรมตอบโจทย์การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มพนักงานที่จะเกษียณอายุ (Senior Talent) ให้นำความรู้และประสบการณ์ที่มีมา ไปถ่ายทอดต่อในฐานะที่ปรึกษาพัฒนาความรู้และทักษะการแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ในโครงการ SME D Coach และ 2) กลุ่มพนักงาน New Gen Talent จัดทำ New Career Path สร้างกระบวนการปรับเลื่อนลำดับตำแหน่งหน้าที่ตามความสามารถ ควบคู่กับระบบ Fast Track ทำให้เกิดการบูรณาการทำงานด้าน HR ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก ช่วยเสริมสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ตลอดจนสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานของ SME D Bank ให้เปี่ยมประสิทธิภาพ เดินหน้าบทบาทธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย ผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการเติมทุนคู่พัฒนาช่วยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

Skip to content