fbpx

SME D Bank ทั่วประเทศ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาส “วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน” ประจำปี 2566

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bankโดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมในพิธี “วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน” ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธงไตรรงค์ว่า “ธงชาติไทย” เมื่อ พ.ศ. 2460 ตรงกับวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติไทย แสดงถึงความเป็นเอกราช อธิปไตย โดยธนาคารได้จัดกิจกรรมประดับธงชาติ ร้องเพลงชาติและเคารพธงชาติ แสดงถึงความจงรักภักดี ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตลอดจนแสดงออกถึงความภาคภูมิใจสืบสานไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยสืบไป ณ ชั้น 1 Co-working Space อาคาร SME Bank Tower (สำนักงานใหญ่) และสาขา SME D Bank ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566

Skip to content