fbpx

4 หน่วยงานจับมือเสริมแกร่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติบโตยั่งยืนในแนวทางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) โดยนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการ “สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว เพื่อจะช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืน และดำเนินธุรกิจในแนวทางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 

Skip to content