fbpx

SME D Bank คว้ารางวัลแบงก์รัฐพัฒนาการสูงสุดปี 65 ผลประเมินการเงินที่เป็นธรรม ขับเคลื่อนองค์กรด้วย ESG คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เดินหน้าสู่ ‘ธนาคารที่ยั่งยืน’

SME D Bank คว้ารางวัลแบงก์รัฐพัฒนาการสูงสุดปี 65 ผลประเมินการเงินที่เป็นธรรม
ขับเคลื่อนองค์กรด้วย ESG คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เดินหน้าสู่ ‘ธนาคารที่ยั่งยืน’

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยนายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทน เข้ารับ “รางวัลพัฒนาการสูงสุดประจำปี 2565” หมวดสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากการประเมินผลธนาคารไทยประจำปี 2565 ตามเกณฑ์ประเมิน “แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ” (Fair Finance Guide International หรือ FFGI) จัดโดยแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล หัวหน้าคณะวิจัย แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ถือเป็นรางวัลที่สะท้อนถึงพัฒนาโดดเด่น รวมถึง ความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการดำเนินงานของ SME D Bank ในการยกระดับขับเคลื่อนองค์กรสู่มาตรฐานสากล คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และมีธรรมาภิบาล ตอกย้ำบทบาท “ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย” สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ผ่านกระบวนการ “เติมทุนคู่พัฒนา”  นำไปสู่การเป็นธนาคารที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ นายโมกุล   เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “อนาคต ESG ธนาคารไทย” โดย SME D Bank ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ด้วยหลัก ESG เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environment)  รับผิดชอบต่อสังคม (Social)  และยึดหลักธรรมาภิบาล (Governance)  พร้อมเป็นกลไกสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้ในระยะยาว คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยมีเป้าหมายให้สนับสนุนช่วยเหลือ SMEs อย่างครบวงจร ลดช่องว่างการเข้าถึงบริการทางการเงิน และควบคู่กับสนับสนุนให้มีพฤติกรรมทางการเงินที่ดี นำไปยกระดับกิจการเติบโตสู่ความยั่งยืน จัด ณ ห้องประชุม @BOT ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. เมื่อวันที่ 18 เม.ย.66

     

 

Skip to content