fbpx

SME D Bank จัดงาน CG And CSR DAY 2020 ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผู้บริหาร พนักงาน ร่วมสร้างวัฒนธรรมทำงานรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

SME D Bank จัดงาน ‘CG & CSR DAY 2020’ ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  

ผู้บริหาร-พนักงาน ร่วมสร้างวัฒนธรรมทำงานรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา  นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เป็นประธานเปิดงาน “CG & CSR DAY 2020”  เพื่อสร้างกลไกและการขับเคลื่อน SME D Bank ปฏิบัติงานด้วยความเป็นเลิศ ภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส และความรับผิดชอบ โดยมี ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดหลักการด้านธรรมาภิบาลให้กับคณะผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้จริง จนเกิดกระบวนการทำงานกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ  สำนักงานใหญ่ SME D Bank  ชั้น 11 ห้องแก้ววิเชียร  อาคาร SME Bank Tower

      

Skip to content