fbpx

SME D Bank จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนวิสาหกิจ 5 ปี (ปี 2567-2571) และแผนธุรกิจ ประจำปี 2567

SME D Bank จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนวิสาหกิจ 5 ปี (ปี 2567-2571)
และแผนธุรกิจ ประจำปี 2567

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นางสาวสภัทธ์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะกรรมการธนาคาร นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารธนาคาร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับมอบนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน พร้อมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึง ได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ทิศทาง SMEs ไทย ในอนาคต” สำหรับนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนวิสาหกิจ 5 ปี (2567-2571) และแผนธุรกิจ ประจำปี 2567    ณ สำนักงานใหญ่ SME D Bank ห้องประชุมแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคาร SME Bank Tower วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566

Skip to content