fbpx

SME D Bank ทำหน้าที่เจ้าภาพจัดประชุมสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

SME D Bank ทำหน้าที่เจ้าภาพจัดประชุมสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

วันนี้ (8 ม.ค. 2563) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 1/2563 โดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ   และผู้บริหาร   ธพว.  เข้าร่วมการประชุม  กับคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งความคืบหน้าโครงการต่างๆ ที่สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดยมีนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ    ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11  SME Bank Tower

   

Skip to content