fbpx

SME D Bank บริจาคอาหารกลางวัน ช่วยเหลือผู้พิการชุมชนคลองเตย

SME D Bank  บริจาคอาหารกลางวัน ช่วยเหลือผู้พิการชุมชนคลองเตย


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank       โดยนายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ นางอุบลรัตน์ ค่าแพง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  เป็นตัวแทนธนาคาร ดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) บริจาคอาหารกลางวันให้แก่ผู้พิการในชุมชนคลองเตย ผ่านสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   โดยได้รับเกียรติจากนางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย นายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ และสมาชิกกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ เป็นผู้รับมอบ และนำอาหารที่ได้รับการบริจาคไปแจกจ่ายต่อไป  ณ อาคาร SME Bank Tower เมื่อเร็ว ๆ  นี้

Skip to content