fbpx

SME D Bank บริจาคเงินและน้ำดื่มแก่ ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 เขตพญาไท สร้างประโยชน์ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในครัวเรือน

SME D Bank บริจาคเงินและน้ำดื่มแก่ ‘ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19’ เขตพญาไท
สร้างประโยชน์ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในครัวเรือน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยนายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์   รองกรรมการผู้จัดการ     เป็นตัวแทนธนาคาร ดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ด้วยการบริจาคเงิน และน้ำดื่มให้แก่  “ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19” สำนักงานเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร สำหรับศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งเพื่อเป็นสถานที่แยกผู้ป่วยโควิด-19  ออกจากบ้านพักอาศัย เพื่อรอส่งต่อไปรักษาตัวยังโรงพยาบาล / โรงพยาบาลสนาม / Hospital  ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในครัวเรือน  โดยได้รับเกียรติจากนางเบญญา อินทรวงศ์โชติ  ผู้อำนวยการเขตพญาไท เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคาร SME Bank Tower เมื่อเร็วๆ นี้

Skip to content