fbpx

SME D Bank ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

SME D Bank ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานปี 2565 ที่ผ่านมา และทิศทางการดำเนินงานในปี 2566 โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการธนาคาร  เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน  โดยมีคณะกรรมการธนาคาร และผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร อาคาร SME Bank Tower   เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

Skip to content