fbpx

SME D Bank ผนึกกำลัง มจธ. จัดโครงการ SME – D Scale up Automation ยกระดับ SMEs Startup สู่ระบบอัตโนมัติ4.0

 

นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า โครงการ “SME – D Scale up Automation ติดปีก SMEs & Startup สู่ระบบอัตโนมัติ 4.0” เกิดจากการตระหนักถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีและนวัตกรรมปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้และโอกาสการเข้าถึง ธนาคารจึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยสำนักเคเอกซ์  ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ยกระดับเทคโนโลยีในการผลิตของผู้ประกอบการให้มุ่งไปสู่ระบบการผลิต 4.0 โดยเน้นกระบวนการทางเทคนิคอุตสาหการ ระบบอัตโนมัติ ระบบ IoT (Internet of things) และระบบการใช้หุ่นยนต์ปฏิบัติงานหรือนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผลดียิ่งขึ้น  โดยความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ “SME D Scaleup Society” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมต่อไป

 

 

โครงการ “SME – D Scale up Automation ติดปีก SMEs & Startup สู่ระบบอัตโนมัติ 4.0” เป็นการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งมีแนวคิดที่จะยกระดับเทคโนโลยีใการผลิตของผู้ประกอบการให้มุ่งไปสู่ระบบการผลิต 4.0 เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs&Startup เข้าใจและพบโจทย์ที่สอดรับกับธุรกิจ นำความรู้ด้านระบบอัตโนมัติมายกระดับพัฒนาธุรกิจให้มีนวัตกรรมและประสิทธิภาพ ผ่านรูปแบบการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และลงมือทำ โดยโครงการมีการอบรมหลักสูตรเข้มข้นครบทุกขั้นตอน ทั้งในด้านการการพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถในการผลิต (Productivity Improvement), กระบวนการจัดการเพื่อลดของเสีย (waste) ภายในระบบทั้งหมด ได้แก่ คน วัตถุดิบ หรือเครื่องจักร เพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านต่างๆTPM (Total Productive Management)  การกำหนดตัวชี้วัดผลงานขององค์กร (KPI Mapping), การทำกระบวนการผลิตที่มีอยู่ (Line manual or semi-auto) ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร เพื่อลดต้นทุน และของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต (Automation System Design), และการที่อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ต่อยอดความคิดในการพัฒนาธุรกิจด้วยกิจกรรมรับฟังการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น (Site Visit) จากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ โดยการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำปัญหา ณ สถานประกอบการให้ลูกค้าและผู้ประกอบการสามารถนำคำแนะนำไปปรับปรุงธุรกิจให้มีความก้าวหน้า

 

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2562 โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/x1t5ki ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ โทร 02 265 – 4494, 02 265 -4097 หรือ facebook : powersmethai และ Line@:@powersmethai

Skip to content