fbpx

SME D Bank ร่วมบรรยายพิเศษ มูลนิธิสัมมาชีพ LFC รุ่น 12 ชูแนวทาง เติมทุนคู่พัฒนา หนุนเอสเอ็มอีไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

SME D Bank ร่วมบรรยายพิเศษ มูลนิธิสัมมาชีพ LFC รุ่น 12
ชูแนวทาง เติมทุนคู่พัฒนา หนุนเอสเอ็มอีไทยเติบโตอย่างยั่งยืน


นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ได้รับเกียรติจาก “มูลนิธิสัมมาชีพ” เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership For Change : LFC) รุ่นที่ 12 หัวข้อ “นโยบายส่งเสริมคนตัวเล็กให้เติบโต SME Fast Track” เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจ และนำไปลงมือปฏิบัติจริง โดยได้แนะนำบทบาท SME D Bank ในฐานะธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย ที่สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ผ่านด้าน “การเงิน” ที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ ควบคู่ด้าน “การพัฒนา” ยกระดับเอสเอ็มอีไทยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สัมมนาเติมความรู้ เพิ่มทักษะ สร้างมูลค่าสินค้า ขยายช่องทางตลาดใหม่ และพาจับคู่ธุรกิจ เป็นต้น  ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ณ  โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2565 ที่ผ่านมา

     

Skip to content