fbpx

SME D Bank ร่วมลงนาม MOU สนับสนุน SMEs-Startups สร้างความพร้อมเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผ่านกลไกตลาดทุนไทย

SME D Bank ร่วมลงนาม MOU สนับสนุน SMEs-Startups

สร้างความพร้อมเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผ่านกลไกตลาดทุนไทย

 

 

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)   พร้อมด้วย  ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และธนาคารออมสิน ภายใต้โครงการพัฒนาและสนับสนุน SMEs และ Startups เพื่อสร้างความพร้อมให้ SMEs และ Startups เข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้วยกลไกระดมทุนผ่านตลาดทุน ช่วยเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

Skip to content