fbpx

SME D Bank ร่วมแสดงยินดีกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการยกระดับ SMEs โครงการ 3 Stage Rocket Showcase

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแถลงข่าวความสำเร็จในยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ เตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ชู 600 สถานประกอบการ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าผลัดดัน SMEs อย่างต่อเนื่อง

SME D Bank หรือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) นำโดย นายวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีในความสำเร็จครั้งสำคัญในครั้งนี้ของทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมเยี่ยมชมนวัฒกรรมของผู้ประกอบการภายในงาน ทั้งนี้ในงานได้ชูเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อผลัดดัน SMEs สู่อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนได้แก่
ขั้นที่ 1 Visualize Machine คือ การรวบรวมข้อมูลจากเครื่องจักรให้เป็นดิจิทัลและนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบงนการผลิต รวมถึงสามารถปรุงปรุงกระบวนการขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้นและแก้ปัญหาได้ทันเวลา

ขั้นที่ 2 Visualize Craftsmanship คือ การเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวของแรงงานด้สยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อวิเคราะห์การทำงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมของการทำงานของคนทำงานให้ดียิ่งขึ้นสามารถนำไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ขั้นที่ 3 Lean Automation System Integrator หรือ LASI Project คือ การพัฒนาโครงการสาธิตการผลิตแบบลีนออโตเมชั่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ตลอดทั้งการปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมทั้งระบบ ด้วยการเชื่อมต่อบริษัท อุตสาหกรรม ข้อมูล บุคลากร และเครื่องจักร เข้าด้วยกัน

โดยในงานนี้ผู้ประกอบการซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ และเข้าร่วมโครงการของทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในรุ่นที่ 1 คุณดวงพร รักษาสิริกุล ประธานกรรมการบริษัท บูเต้ ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องสำอางไทยที่มีประวัติยาวนานกว่า 60 ปี ภายใต้แบรนด์สินค้า “บูเต้” ที่เป็นที่รู้จักกันมาช้านาน โดยธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งเสริมทักษะทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เติมทักษะ ให้ความรู้  เติมทุน ด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยถูก และเติมคุณภาพชีวิต พาเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ  (3 เติม) เพราะความสำเร็จของผู้ประกอบการ คือ ความสำเร็จของ SME D Bank

 

 

Skip to content