fbpx

SME D Bank ออกมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน ช่วยเหลือลูกค้าได้รับผลกระทบจากการยกระดับป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ของทางการ

SME D Bank ออกมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ช่วยเหลือลูกค้าได้รับผลกระทบจากการยกระดับป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ของทางการ หรือธุรกิจต้องปิดกิจการตามคำสั่งทางการ   ออกมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย  2 เดือน  ซึ่งธนาคารจะพิจารณาตามแนวทางผ่อนปรนเป็นรายกรณี  โดยจะเริ่มพักชำระตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 หรืองวดการชำระหนี้เดือนสิงหาคม 2564  เป็นต้นไป แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภาระหนี้ที่พักชำระไว้  จะไม่เรียกเก็บในทันที เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโควิด19 มาอย่างต่อเนื่อง

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2564

   คลิกแจ้งความประสงค์
(สำหรับกรอกข้อมูลชื่อติดต่อข้อมูลและเบอร์โทรเท่านั้น ส่วนอื่นเป็นการเลือกตอบ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  Call Center 1357

Skip to content