fbpx

SME D Bank เพิ่มระดับมาตรการป้องกัน COVID-19

SME D Bank เพิ่มระดับมาตรการป้องกัน COVID-19

เนื่องจากวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  หรือ SME D Bank  ได้รับรายงานว่า พนักงานธนาคารทำงานประจำพื้นที่สำนักงานใหญ่ อาคาร SME Bank Tower จำนวน 4 ราย ติดเชื้อโรค COVID-19  ทั้งนี้ ธนาคารให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งกรรมการ ลูกค้า บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อหรือปฏิบัติงานในพื้นที่  จึงดำเนินการเพิ่มระดับมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ  ดังนี้

1. ดำเนินการสอบสวนโรค และจัดทำ Timeline ของผู้สัมผัสที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมสั่งการตรวจเชื้อ และกักตัว (Self-Quarantine) 14 วันทันที เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

2. พนักงานประจำสำนักงานใหญ่ ให้ดำเนินการ Work From Home (WFH)  100% ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. 64 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อลดการติดต่อสัมผัส และรักษาระยะห่าง (Social Distancing) โดยที่ธนาคารยังคงให้บริการ และอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

3. ดำเนินมาตรการเชิงรุก ในการทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning) รวมทั้งการฉีดพ่นฆ่าเชื้ออาคาร SME Bank Tower ในวันที่ 24 มิ.ย. 64

4. งดกิจกรรมเสี่ยงจากการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น การอบรม  รวมถึง งดการทำกิจกรรมเสี่ยงอื่น ๆ เช่น การเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง และเน้นการใช้ช่องทางออนไลน์ในการติดต่อและรับชำระเงินจากลูกค้า ทดแทนการติดต่อโดยตรง (Face to Face)

5. ดำเนินมาตรการความปลอดภัยของอาคารอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ รณรงค์หมั่นล้างมือ จัดให้มีการรายงานสุขภาพทุกวัน รวมทั้งการคัดกรองรายชื่อผู้ที่เข้าอาคารอย่างเข้มงวด เป็นต้น

ทั้งนี้ ธนาคารมีความห่วงใย และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม พร้อมขอเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยจะยึดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

Skip to content